تبلیغات
آموزشی
| عمومی ,

به نام پرور دگاری كه عشق به آموختن و خدمت را در انسان به ودیعه نهاد

 

نارسایی ها و اختلا لات یادگیری  یك اصطلا ح  كلی است كه شامل یك گروه نا همگون از دشواری های

یا دگیری است  كه به صورت های گو نان ما نند مشكلات اسا سی در گوش دادن ،صحبت كردن ،خواندن ، نوشتن ،استد لال كردن یا توانایی درك ریا ضی متجلی می شود 0

اگر چه نارساییهای ویژه در یاد گیری ممكن است در دانش آموزان سایر طبقات استثنایی نیز وجود داشته باشد برای آسیب های حسی ، عقب ماندگی ذهنی ،آشفتگی های اجتما عی و هیجا نی ،تدریس نا كافی یا نا مناسب ، محرو میت های محیطی و فرهنگی. اما این امر در نتیجه ی  شرایط آنها نیست 0

بسیاری از دانش آمو زان در طی دوران تحصیلی خود دچار افت تحصیلی می شوند این مسا له ناشی ا ز بروز یك نوع آشفتگی  در مسیر یاد گیری آ نان است كه البته به میزان هوش آنها ارتبا طی ندارد . درصداین       دانش آموزان بسیار بالاست و      متا سفا نه در اكثر موارد درمظان اتهام كم هوشی و كم استعدادی قرار می گیرند .

این گو نه مشكلات تنها منجر به افت تحصیلی و اتلاف اقتصاد خا نواده و كشور     نمی شود بلكه به خاطر عدم      آگا هی صحیح و درست معلمان ووالدین در اكثر مواقع به سرزنش وتحقیردانش آموزان منجر شده و حس    ناخو شایند خود ضعیف پنداری و كاهش اعتماد به نفس رادر روح پاكشان به وجود می آورد و چه بسا بسیاری از این مشكلات قبل از ورود به دبستان و یا همان اول دبستان قا بل پیشگیری هستند و می توان به صرف       زما نی  اندك علل مشكل را شنا سایی ودر مان كرد 0سپس معلمان و مربیان اگر از اطلا عات كا فی و مها رت های لازم بر خوردار نباشد ممكن است بسیاری از اختلالات را در كودك تثبیت كنند. چنان چه از تعریف نا توا نی ها یاد گیری در مفهوم خاص آن عدول كنیم و هر نوع مشكل ادراكی منجر به افت تحصیلی و كاهش میزان پیشرفت تحصیلی را  ناتوانی یاد گیری به حساب آوریم ،تعداد دانش آ موزان درگیر این مشكل درصد بسیار بالایی را به خود اختصاص خواهد داد . عده ای از معلمان مدارس و والدین كود كان غالبا برای حل مشكل     كود كان از روشهای قدیمی و گاه منسوخ كمك میگیرند كه علاوه برصرف انرژی و وقت فراون نه تنها به     افت تحصیلی و اتلا ف بودجه پا یان نمی پذیرد بلكه به سرزنش و تحقیر دانش آموزان تشكیل خود انگاره ی منفی و كاهش عزت نفس آنان انجا میده و

سلا مت روانشا ن را به مخاطره می اندازد و چه بسا آنان را به مكانیزم های دفاعی ناموفق می كشاند 0 این مشكلات دانش آموزان و مدرسه  به خانه و خانواده را ه

می گشاید و اضطراب و نا خشنودی را در همه ی فضای زندگی می پراكند و حاصل این همه آسیب سختی است كه به بهداشت روانی جامعه وارد می شود 0بنا براین بسیار مهم است كه مشكلات یاد گیری به درستی شنا سایی و سپس تحت درمان قرار گیرند 0 قطعا راه برد های مفید و اثر بخش جهت درمان اختلا لات یا دگیری وجود دارد كه معلمین و اولیا بایستی از آنها آگاه باشند 0 در ادامه راهبرد های آمو زشی در زمینه درمان  اختلالات دیكته نویسی خواهد آمد.

كه امید است با كار بست شیوه های ارائه شده گامی در جهت روشن شدن شمع امید در دل ناامید مشتاقان  یاد گیری برداشته با شیم 0

  

 

 مقدمه :

با توجه به یا فته های جدید در مورد یادگیری  برخی از ناتوا ناییها كه تبدیل به توانایی كامل نمی شود را       می توان به اصلاح اختلالات یاد گیری به كار برد این گونه افراد  ممكن است از نظر هوشی در حد متوسط یا با لا با شند . اما به دلایلی از جمله اشكلا تی كه در برخی از فرایند های روانی پایه (ادراك دیداری –شنیداری –زبان شفا هی وكتبی ) وجود دارد بین میزان پیشرفت تحصیلی و توانایی ایشان تفاوت زیادی به وجود آمده باشد . تا آنجا ئیكه نمی توانید كتابهای درسی علوم –ریاضی ... را بخواند در نتیجه با مشكلا تی رو به رو می شوند و متاسفا نه به بسیاری از این دانش آموزان بر چسب كودن ،كم ذهن ،عقب مانده و امثال آن زده می شود كه نه تنها مشكل این دانش آموزان را برطرف نمی كندبلكه موجب یاس و دلمردگی و سرخوردگی و از بین رفتن علاقه در دانش آموزان می گردد.برای آنكه تمرینهای پیشنهادی تاثیر بسیار زیادی را در حل مشكل دانش آموزان داشته باشد باید از طریق(( تشویق آنچه

می دانند نه تنبیه آنچه نمی دانند ))در ایشان ایجاد انگیزه كنیم تابا رغبت به انجام این تكا لیف و تمرینها بپر دازد .امید است با كمك هم وبا استفاده از روشهای پیشنهادی كه در ذیل گرد آوری شده بتوانیم بخشی از مشكلات آمو زشی این گروه را برطرف بسازیم .

اولین جلسه توجیهی املاء

 از آنجا ئیكه یكی از عوامل مؤتر دررسیدن به مو فقیت در دانش آموزان ایجاد انگیزه  كا فی برای انجام هر فعالیت آموزشی می باشد میتوان از طریق بحث گرو هی در كلاس سریعتر و بهتر به نتیجه مورد نظردست یافت.

كه برخی ا ز نتایج عبارتنداز :

1 یادداشت كردن مطالب مهم به خصوص  در سالهای بالاتر تحصیلی .

2 برای برقراری ارتباط  مفید كتبی با دیگران و بیان در ست مطاب در غالب كلمات.

3 ارتباط درس دیكته با دروس دیگر .

4 ایجا دمهارت و هماهنگی بین اعضا ء بدن .

5 بیشتر مشاغلی كه افراد تحصیل كرده در اجتماع دارند به صحیح و دقیق نوشتن  نیاز دارند.

علامت ضعف دانش آموزان در درس دیكته

1 - به علت اینكه مفهوم كلمه را نمی فهند یا قبلا نفهمیده اندآن را درست نمی نویسد.

 2 كلمات از جانب معلم درست  تلفظ نمی شود(آموزشی)

3 دانش آموزان هنگام نوشتن دیكته كلمات را تكرار و هجی میكنند(دقت)

4 وجود نقص شنوایی در برخی از دانش آموزان در هنگام نوشتن املا وبی خبری معلم از وجود این نقص باعث می شود بعضی از كلمات را جا بیندازد  یا از كلاس عقب بیفتد(حافظه شنوا یی حساسیت شنوایی)

5 به علت كمبود فضای آموزشی و كمبود میز و نیمكت دا نش آموزان در اثرخستگی ودرست نشیدن، كلمات را غلط می نویسند 0 (آموزشی)

6 متناسب نبودن متن دیكته از نظر(كمیت و مقدا ر) با سن و پا یه تحصیلی آنان باعث می شود دانش آموزان بعد از نوشتن مقداری ا زآن خسته شوند و غلط نویسی آغاز می گر دد.(آموزشی)

7 در بعضی اوقات دانش آموزان به علت مشكلات روانی هنگام نو شتن دیكته  در افكار خود غو طه ور              می شوند  و از نوشتن باز می مانند0

8  - وجود حروف هم صدا در ادبیات فا رسی مانند (ص-ث-س)

9 تند گفته شدن دیكته ا ز سوی  معلم باعث خستگی وكم شدن دقت در دانش آموزان می گردد.

10 ضعف درمهارتهای حركتی (نارسا نویسی) بی قراری و تند خویی خطا در ادراك بصری حروف (حافظه دیداری )- فقر آموزش و عدم تسلط معلم به شیوه های آموزشی مطلوب در هنگام تعلیم نوشتن، نشناختن حروف و قوائد نوشتن توسط دانش آموزان، نداشتن تمرین لازم و كافی برای نوشتن املا خود می تواند موجب ضعف و نارسایی فراگیر در كسب مهارت نوشتن  شود .

انواع اشكالات موجود در املای دانش آموزان را پس از تجربه و تحلیل می توان به دو گرو طبقه بندی كرد. یك گروه از اشكالات به مشكلات آموزشی مربوط هستند و از طریق روش تدریس می توان حل كرد و گروه دیگر را از طریق تمرینهای خاصی كه می توان به جای رو نویسی های معمول در مدارس در نظر گرفت تا ضمن جلوگیری از هدر رفتن وقت و استعداد دانش آموزان در برطرف كردن اشكالات دیكته بسیار موثر باشند.

روشهای تدرسی آموزش املا

1- روش آزمون مطالعه آزمون

در این روش در ابتدا یك متن را به عنوان دیكته برای دانش آموزان می خوانیم و بعد از تصحیح آن را به    دانش آموزان باز می گردانیم .  سپس دانش آموزان تا جلسه بعدی املا صحیح كلمات غلط موجود در املا خود را تمرین می كنند. در جلسه بعد ار آن متن دوباره دیكته كفته می شود كه معمولا بدن غلط و یا با غلط های محدودی همراه است.

البته باید توجه داشت كه متن دوم را با كمك كلماتی از متن اول كه از ارزش املایی بر خوردارند( اما در قالب جملات جدید) می توان تهیه نمود تا میزان پیشرفت دانش آموزان در زمینه حافظه دیداری هم سنجیده شود.

2- روش مطالعه و آزمون

ابتدا درس یا درسهای جهت گفتن از دیكته انتخاب می شود و دانش آموزان روی لغات مشكل آن به صورت دیكته پای تخته و تكالیفی نظیر: نوشتن كلمات با حروف رنگی و ............... تمرین می كنند سپس از آن درس یا درسها دیكته گفته می شود كه البته بهتر است متن دقیقا مانند كتاب نباشد.

3- روش نمایش:

به منظور تقویت بیشتر حافظه دیداری در رابطه با آموزش حروف هم صدا مانند(ص- ث- س ) ابتدا لغات مورد نظر را روی طلقهای شفاف می نویسیم سپس آنها را با استفاده از اورهد روی پرده نمایش می دهیم متلا كلمه(( صابون)) سپس روی حرف (ص) را می پوشانیم و از دانش آموزان می خواهیم یكی از سه حرف (س، ث، ص) را انتخاب كرده و كلمه را كامل كنند . سپس كلمه را كامل نشان  می دهیم تا اگر غلط حدس زده بودند آن را اصلاح كنند و درستش را كنارش بنویسید . از این روش به هنگام دیكته پای تخته ای هم می توان استفاده كرد وجود دستگاه اورهد الزامی نیست.

دانش آموزان ابتدا كلمه را در دفتر خود بنویسید بعد به تخته نگاه كنند و در صورت اشتباه درست آن را بالای كلمه بنویسند.

4- روش تصحیح انفرادی :

 به دانش آموز دیكته گفته می شود به عنوان تكلیف منزل از او خواسته می شود دیكته خود را با استفاده از كتاب تصحیح كند و از این طریق متوجه غلطهایش می شود و آنها را تمرین كند.

5- روش چند حسی:

در این روش چند حس بینایی - شنوایی- لامسه به كمك یادگیری املا كلمه مورد نظر می آیند . این روش بیشتر قبل از دیكته به منظور تمرین كلمات مشكل درس به كار گرفته می شود.

الف) از دانش آموز خواسته می شود با دقت به كلمه ی مورد نظر ( این كلمه از متن دیكته ای كه بعداًَ گفته خواهد شد انتخاب می شود) كه پای تابلو نوشته شده نگاه كند.

ب) آن را بخوانند و كلمه مورد نظر را در هوا به صورت ذهنی و با استفاده از انگشت خود بنویسد.

ج) سپس آن را در جمله ای مناسب به كار برد . از این طریق معنای كلمه را بهتر درك می كند.

و) كلمه را از پای تابلو پاك كرده و به آنها فرصت می دهیم تا كلمه را بدون خطا از روی حافظه بنویسند.

د) كلمه را روی تابلو نوشته تا دانش آموزان آنها را با هم مطابقت دهد و به درستی یا نادرستی نوشته خود     پی ببرد .

 حرفی از كلمه را كه از ارزش املای برخوردار است قرمز نوشته و پای تابلو

می نوسیم مانند ص در تصمیم . از این روش به عنوان یك تمرین و تكلیف هم جهت تقویت حافظه دیداری دانش آموزان می توان استفاده نمود.

6- كاربرد جمله سازی در زنگ املاء:

آموزگار 20 جمله از 5 درس را كه دارای اهمیت هستند انتخاب كرده و در هر جمله جای یك كلمه با ارزش املایی خالی گذاشته می شود تا دانش آموزان به تكمیل آن بپردازند.

(( بارم هر كلمه یك نمره است))

1- خورشید به قله ی .............................. نزدیك می شد.

7-آشنا كردن دانش آمزان با متن املاء:

به منظور یاد آوری شكل كلمه های خوانده شده لازم است قبل از نوشتن املاء آموزگار یك بار آن متن را زا اول تا آخر بخواند و شاگردان به این امر عادت داده شوند كه شكل كلی كلمه های خوانده شده را در ذهن خود مجسم كنند و آنها را به یاد آورند و گاهی هنگام خواندن متن املا آموزگار به شاگردان اجازه دهد كه بگویند نوشتن چه كلمه ای را نمی توانند و معلم راجع به آن كلمه توضیح آموزشی بدهد تا دانش آموزان بدهد تا دانش آموزان شكل نوشتاری كلمه ی مورد نظر را یاد آمورند ، از این طریق ، شكل كلمه در ذهن شاگرد بیشتر تثبیت می گردد و یاد گیری عمیق تر می شود. 

 نحوه قرائت املاء در كلاس

هنگام قرائت و آمزان املاء باید به نكات زیر توجه شود.

1- از تمام درسهای كتاب فارسی ، اعم از شعر و غیر شعر باید املاء گفته شود ولی مقدار و زمان آن نباید از حد معینی تجاوز كند.

2- آموزگار باید با توجه به هدفهایی كه برای گفتن هر متن املا دارد، متن و مقدار آن را از قبل مشخص كند.

3- هر كلمه یا عبارت فقط یك یا دو بار گفته شود و دانش آموزان باید عادت كنند با گوش دادن به صدای آموزگار   كلی نوشتن كلمه را در ذهن خود پیدا و آن را زیر لب زمزمه كنند و بنویسند.

4- سرعت گفتن املای كلمه با توان نوشتن دانش آموزان متناسب باشد.

5- حركت كردن آموزگار در هنگام گفتن املاء نباید باعث حواس پرتی دانش آموزان شود.

روش بررسی اشكالات موجود در دیكته دانش آموزان

برای دستیابی به یك راه حل ساده و امیدوار كننده، اگر كودك در سایر درسها و فعالیت هایش مثل سایر كودكان معمولی باشد، به اجرای آزمون هوش نیاز نداریم . بعد از اطمینان از عادی بودن هوش دانش آموزان، باید اشتباهات دیكته های متعدد دانش آموزان رااز روی دفتر وی یاد داشت كنیم و پس از یافتن علت آن ، برای رفع هر اشكال تكالیف خاصی را در نظربگیریم.

جدول بررسی اشكالات املایی

نوع اشتباه

درست

غلط

ردیف

حافظه دیداری

منظور

منزور

1

حافظه دیداری

حیله

هیله

2

حافظه دیداری

صبر

سبر

3

حساسیت شنوایی

زنبور

زمبور

4

حساسیت شنوایی

صبح

صب

5

حساسیت شنوایی

رفتند

رفتن

6

حساسیت شنوایی

بشقاب

بشكاب

7

حساسیت شنوایی

دنبال

دمبال

8

دقت

شغال

شعال

9

دقت

داستان

|+| نظرات ()
نوشته شده توسط مسافر در شنبه 23 شهریور 1387 و ساعت 11:09 ق.ظ
نوشته های پیشین
+ سلامی دوباره+ آزادگی+ یلدای مدرسه ی ما+ نمونه سوالات جمله نویسی پایه دوم+ بررسی دفتر پیشنهادی + خدایا! دانایی را چراغ راهمان کن+ خاطرات من+ عقابی پرید+ تقویت انشای دانش آموزان + تقویت خواندن+ بازهم بوی ماه مدرسه+ زیبایی - معلم - دانش آموزان شاد+ بهداشت روانی دانش آموزان+ نقاشی كودكان و مفاهیم آن +

صفحات:
 

کداهنگ میخواهی بیاتو