تبلیغات
آموزشی - نمونه سوالات جمله نویسی پایه دوم
نمونه سوالات جمله نویسی پایه دوم |

 

نمونه سوالات جمله نویسی پایه دوم

 

                                              به نام خدا

نام ونام خانوادگی:                                                            ارزشیابی جمله نویسی پایه دوم         آبان ماه

 

 

 

1

 

بااین کلمه هاجمله زیبا بساز.

مراقبت  ........................................................................................................

معذرت  ........................................................................................................

بی دقت  .......................................................................................................

 

 

 

 

2

 

جمله های زیررامرتب کن.

به  او  افتاده بود  خندیدم  دندان  شیرین  من  وقتی

............................................................................................

خرس کوچولو  هستند  شنیده بود  خطرناکی  موجودات  میکروب ها

............................................................................................

 

 

 

 

3

 

ازکلمه های داخل کمانک استفاده کن وجمله ها رادوباره بنویس .

مریم باپدرومادرش به مشهد رفت .( ما )

..............................................................

پدرم ازمسافرت برگشت . ( شما )

..............................................................

 

 

 

 

4

 

معنای کلمات زیررابنویس.

ناشنوا یعنی: ...........................................

بی حال یعنی: ..........................................

باادب یعنی: .............................................

 

 

 

5

جمله هاراکامل کن.

من زیبا را در خیابان  ...........                          ما زیبا را درخیابان .........

تو....................................                          ............................. دیدید                                  

.......    زیبا رادرخیابان دید.                                  ........................... دیدند

 

 

 

6

 

جمله های زیر را پرسشی کن .

سارا هرهفته یک کتاب می خواند.  .....................................................

میکروب ها موجودات خطرناکی هستند.  ..............................................

 

 

 

 

 

7

 

جاهای خالی را با کلمات مناسب پرکن.

جنگل محل زندگی  ............... است .

بچّه خرگوش ها با ................ به حرف های دوستانشان گوش می دادند.

من ازخواهرم مراقبت می کنم تا ..............................

من همیشه قبل از خوردن غذا ..................................

 

 

 

 

 

8

 

درباره ی تصویر 3 جمله بنویس .

............................................................

............................................................

............................................................

 

 

 

9

درباره ی میکروب ها هرچه می دانی بنویس . ( 2جمله )

................................................................................................

................................................................................................

 

 

 

 

 

10

کلمه های زیر را با توجه به صدای آخرشان دسته بندی کن .

       کوه – کاسه – میوه – روباه – نگاه

           صدای  

        صدای 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       دخترم  دنیایت پرازآرامش وپیروزی


نوشته شده توسط مسافر در دوشنبه 11 آذر 1387 و ساعت 04:50 ب.ظ
نوشته های پیشین
+ سلامی دوباره+ آزادگی+ یلدای مدرسه ی ما+ نمونه سوالات جمله نویسی پایه دوم+ بررسی دفتر پیشنهادی + خدایا! دانایی را چراغ راهمان کن+ خاطرات من+ عقابی پرید+ تقویت انشای دانش آموزان + تقویت خواندن+ بازهم بوی ماه مدرسه+ زیبایی - معلم - دانش آموزان شاد+ بهداشت روانی دانش آموزان+ نقاشی كودكان و مفاهیم آن +

صفحات:
 

کداهنگ میخواهی بیاتو